RODO / WARUNKI GWARANCJI

RODO

Państwa dane są bezpieczne

Szanowni Państwo, w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Kto przetwarza Państwa dane?

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest :

Produkcja i Renowacja Mebli Tapicerowanych

Łuczak, Kościński s.c.

Chrząstwowo 90

88-140 Gniewkowo

NIP: 556- 276- 28-06

W jakim celu dane są przetwarzane?

Zgodnie z nowymi przepisami, uwzględniając potrzebę zachowania kontaktu z Państwem informujemy, że dane przekazane przez Państwa posłużą nam w celu przedstawienia ofert handlowych i korespondencji biznesowej prowadzonej przez naszą firmę, a także w celu odpowiedzi na Państwa pytania w sposób, na który została wyrażona takowa zgoda. Dla utrzymania relacji biznesowej dane zostaną przechowane bezterminowo. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy.

Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, adres e-mail i numer telefonu.

Dostęp i zarządzanie danymi

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych

tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości zwrotnej. Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie. Jednocześnie informujemy, że przy braku Państwa sprzeciwu do tego czasu,

Produkcja i Renowacja Mebli Tapicerowanych Łuczak, Kościński s.c.– będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowej i wysyłania korespondencji na zasadach nawiązujących do dotychczasowej współpracy.

 

 

WARUNKI GWARANCJI

1.   Gwarancja Jakości obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1. Dokument Gwarancji Jakości zamiennie Dokument Gwarancji – oznacza dokument obejmujący Warunki Gwarancji Jakości, tj. niniejszy dokument.

1.2. Gwarancja Jakości, zamiennie Gwarancja – oznacza prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Dokumentu Gwarancji Jakości oraz, o ile tak wynika z norm prawa, przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.3.  Gwarant – oznacza producenta

Produkcja i Renowacja Mebli Tapicerowanych Łuczak, Kościński S.C. z siedzibą w Chrząstowie 90;88-140 Gniewkowo

1.4.  Przedstawiciel Gwaranta – jest to osoba reprezentująca Gwaranta (w szczególności serwis gwarancyjny).

1.5.  Sprzedający – oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży mebla objętego Gwarancją Jakości Kupującemu.

1.6.  Kupujący – oznacza osobę, która nabyła mebel od Sprzedającego.

1.7. Zgłoszenie gwarancyjne – oświadczenie Kupującego dotyczące wady produktu zgłoszone na wymaganym druku, bądź w innej formie przewidzianej w Dokumencie Gwarancji Jakości.

2.  Gwarancja Jakości na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi o ile wynikają one z powszechnie obowiązujących norm prawa.

3.  Producent zapewnia dobrą jakość mebli, przy zachowaniu prawidłowych zasad ich użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem i udziela Gwarancji Jakości przez okres 24 miesięcy od daty wskazanej w dowodzie zakupu, jednakże każdorazowo na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy od daty produkcji wyrobu przez Gwaranta.

4.  Gwarancją Jakości nie są objęte meble zakupione przez Klienta w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej, ponieważ są przeznaczone do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Z zapisu niniejszego wyłącza się meble, w których w sposób jednoznaczny oznaczono, że mogą być stosowane w powyższym celu.

5.  Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości, meble powinny być rozpakowane przy wydaniu z magazynu lub dostawie do domu Kupującego.

6.  Prezentowana na zdjęciach i próbnikach kolorystyka tkanin, skór, eko-skór lub wybarwienie drewna, ozdób typu pinezki itp. oraz wymiary podane folderach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

7.  Reklamację z tytułu wad ukrytych przyjmuje Sprzedawca lub Gwarant, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.  Złożenie reklamacji odbywa się w formie pisemnej. Bieg reklamacji zaczyna się po przesłaniu do Gwaranta  zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego dokładne dane teleadresowe Kupującego lub miejsce przechowywania reklamowanego mebla, jeżeli jest inne niż adres zamieszkania, dokładny opis wad, kserokopii, skanu lub zdjęcia dokumentu otrzymanego przy dostawie – dowodu zakupu oraz przesłanie zdjęć uszkodzonego mebla lub jego elementu na adres pocztowy: Chrząstowo 90;88-140 Gniewkowo  lub   e-mail Gwaranta : valldi1@wp.pl

9.  W razie wątpliwości, o ile nie wskazano w Zgłoszeniu Gwarancyjnym wprost podstawy roszczenia, uważa się, że zgłoszenie to złożone zostało na podstawie przepisów o gwarancji.

10. Niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant poinformuje Kupującego o przyjęciu (tj. uznaniu lub nie) reklamacji do realizacji.

11.W przypadku uznania przez Gwaranta reklamacji za zasadną, naprawa gwarancyjna nastąpi w możliwie najszybszym terminie (maksymalny termin załatwienia reklamacji to 90 dni. W przypadku, gdy niezbędne będzie dodatkowe sprawdzenie zasadności złożonej reklamacji, sprowadzenie nowego towaru lub specjalistycznej naprawy u Gwaranta, terminy reklamacyjne mogą ulec przedłużeniu. /Ustalone terminy załatwienia reklamacji liczą się od dnia dostarczenia towaru lub od dnia dokonania oględzin mebla u Kupującego przez Gwaranta/.

12.Sposób i miejsce usunięcia wad (naprawy) ustala Gwarant. Usunięcie usterki będzie uprzednio awizowane przed przybyciem Przedstawiciela Gwaranta.

13. Jeżeli uzgodniony termin wizyty przedstawiciela Gwaranta nie dojdzie do skutku z winy Kupującego, to traci on uprawnienia przewidziane w niniejszym dokumencie i traktowane będzie jako jednorazowe odstąpienie od Warunków Gwarancji Jakości. Odmowa dokonania oględzin, wykonania naprawy na miejscu lub wydania mebla lub jego części do naprawy w warunkach fabrycznych przez Kupującego oznaczać będzie, że zrzekł się wszelkich roszczeń względem Gwaranta.

14.Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy Przedstawiciel Gwaranta lub Sprzedawcy zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie, celem dokonania oględzin, jego naprawy, bądź wymiany, ale nie mógł jej wykonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu mebla zamiennego na czas wykonania naprawy.

15.Kupujący może zażądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (zwrotu) pieniędzy, dopiero gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Ostateczną decyzję co do sposobu załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego podejmuje Gwarant.

16.Ustala się dopuszczalną liczbę napraw wyrobu do 6-ciu razy przy powtarzalnych wadach istotnych. W przypadku wymiany wyrobu na nowy, okres 24-ch miesięcy odpowiedzialności Gwaranta biegnie na nowo.

17.Reklamacja może być uznana poprzez obniżenie ceny, pod warunkiem, że wada mebla nie uniemożliwia korzystania z niego i w sposób istotny nie wpływa na jego wygląd i estetykę, bądź Kupujący nawet przy zaistnieniu wskazanych okoliczności wyrazi zgodę na obniżenie ceny. Obniżenie ceny powoduje wygaśnięcie gwarancji, w zakresie przyczyn i okoliczności z tytułu których nastąpiło obniżenie ceny.

18.Kupujący traci uprawnienia wynikające z Gwarancji Jakości, jeżeli widocznych (w trakcie normalnego użytkowania) wad nie zgłosi niezwłocznie, tj. przed upływem dwóch tygodni od chwili wykrycia wady. Do zachowania tego terminu wystarczy dokonanie zgłoszenia u Sprzedawcy bądź bezpośrednio do Gwaranta (załączając stosowne Zgłoszenie Gwarancyjne) przed jego upływem.

19. Przedawnienie roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości nie może skończyć się przed upływem okresu na jaki została udzielona, chyba, że wynika to wprost z Dokumentu Gwarancji.

20. Przedawnienie nie biegnie w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej ani też w czasie prowadzenia rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

21.Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres występowania okoliczności o których mowa w pkt. 21.

22.Gwarant nie odpowiada za wady produktu, gdy Kupujący o tych wadach wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć. W szczególności Gwarant nie odpowiada za wady będące podstawą obniżenia ceny produktu.

23.Gwarant nie odpowiada za wady wynikające z użytkowania mebla w celu lub sposób inny niż zgodny z jego przeznaczenie bądź w sposób niezgodny z wytycznymi producenta.

24.Zakupione meble od Gwaranta nie podlegają konsumenckiemu prawu odstąpienia od umowy. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Art. 38 pkt 3 prawo to nie przysługuje bowiem w stosunku do rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb co ma zastosowanie do mebli Gwaranta.

 GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE:

1. Wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów, gdy są one widoczne w momencie zakupu bądź w momencie dostawy (domniemywa się, że w odniesieniu do mebli zmontowanych przed sprzedażą wady te były widoczne).

2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia, montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych, na które Gwarant nie miał wpływu (np. dostawa transportem Sprzedającego).

3. Uszkodzenia mechaniczne oraz trwałe zabrudzenia (np. spowodowane przez zwierzęta domowe, żar z papierosa, farbujące ubrania tj .jeansy, farbujące tkaniny)

4. Zalania mebli wodą lub inna cieczą (np. alkohole, kwasy, płyny lub środki pielęgnacyjne, środki dezynfekujące, płyny do naczyń, farbujące ubrania).

5. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania, czyszczenia i konserwacji mebli.

6. Uszkodzenia powstałe w wyniku siadania na oparciu, zagłówku lub podłokietniku (uszkodzenia takie uważa się za uszkodzenia mechaniczne).

7. Uszkodzenia powstałe wskutek samodzielnych przeróbek przez Kupującego lub wykonanych na jego zlecenie.

8. Meble, w których Kupujący dokonał samodzielnych przeróbek lub wykonane zostały na jego zlecenie przez osoby trzecie.

9. Efekty niewłaściwych prób czyszczenia mebli i pokrowców.

10.Zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją siedzisk.

11.Różnice twardości i wysokości pojedynczych elementów, podzespołów uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi, o ile nie powstały w wyniku wad produkcyjnych mebla.

12.Różnice wymiarów +/- 4 cm w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w informatorach Gwaranta.

13. Marszczenia – pofałdowania materiału obiciowego (tkaniny, skór, eko-skóry) na meblu z miękkim wypełnieniem wkładów po każdorazowym użytkowaniu, które są naturalnym następstwem rozciągania materiału obiciowego.

14. Naturalne odkształcenia będące objawami użytkowania mebli, polegające na przemieszczaniu się miękkiego wypełnienia, głównie we wkładach oparć i podłokietników (można je zlikwidować bądź zniwelować poprzez ręczne wstrząsanie, klepanie w celu przywrócenia pierwotnego kształtu).

15.Różnice w twardości pianek poliuretanowych siedzisk w granicach 10%-15% z uwagi na dopuszczalny rozrzut twardości pianek jednego gatunku podawany przez producentów pianek oraz naturalne zmiany miękkości poduch

16.Niektóre tkaniny mienią się w promieniach światła i w zależności od kąta padania światła powstaje złudne wrażenie różnic odcieni lub wycierania się barwy tkaniny (nie jest to powód do reklamacji a jedynie cecha własna tego typu tkanin)

17.Zbutwienia tkaniny obiciowej będące skutkiem zawilgocenia, zalania lub niewłaściwej konserwacji bądź czyszczenia przez Kupującego

18.Powierzchnia tkanin, skór, eko-kór może przyjmować zabarwienia od obcych materiałów o nie utrwalonych kolorach, co nie może być powodem reklamacji.

19.Próby samodzielnej naprawy.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZASADY UŻYTKOWANIA

1.  Przy rozpakowaniu, nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie pokrowca na obiciu mebla, taśmy klejące odklejać ręcznie.

2. Przed rozpoczęciem montażu mebla należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu, stopki bez ślizgaczy z tworzywa należy zabezpieczyć filcowymi podkładkami, w celu zabezpieczenia podłogi przed zarysowaniem.

3. W wyniku transportu, po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia mebla. Cofnięcie efektu następuje w ciągu kilku dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać poprzez ręczne uformowanie poduch, podłokietników i siedzisk.

4.Podczas przestawiania mebla nie należy trzymać za obicie lub jego elementy (poduchy), gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia, odkształcenia czy rozerwanie pokrowca. Meble lub elementy zestawu należy przenosić chwytając od spodu za sztywne elementy konstrukcji nośnej. Mebla nie należy przesuwać, ponieważ krawędzie stopek mogą nieodwracalnie uszkodzić podłogę lub wyszczerbić się wzdłuż słoja (w przypadku drewnianych).

5.Meble należy używać w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, bo może to spowodować wyblaknięcie pokrowca lub pękanie skóry, eko-skóry. Wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 25-70%. Temperatura dopuszczalna od +15 do +30 stopni Celsjusza. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła.

6. W pojemniku na pościel nie należy przechowywać większej ilości pościeli niż wynosi jego objętość.

7. Przy rozkładaniu sof do leżenia:

•   czynność tę zawsze wykonywać stojąc przed meblem, pośrodku jego szerokości,

•   należy podnieść nieco od dołu siedzisko i wysunąć do oporu, prowadząc prostoliniowo,

•          materace wychylane zestawów narożnikowych należy wyciągać ruchem pionowo – skośnym, po uprzednim wysunięciu segmentu          do leżenia, jak przy sofach.

8. W przypadku zawilgocenia czy zalania wsadów w obracanych poduchach siedziskowych sof lub pojawienia się na pokrywie pojemnika na pościel tzw. „rosy” należy niezwłocznie rozpiąć pokrowiec i wyjąć wsad, umieszczając go w suchym, przewiewnym miejscu, w celudokładnego osuszenia go. Zabieg ten konieczny jest ze względu na silną higroskopijność pianki poliuretanowej. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zbutwienia tkaniny obiciowej. Zjawisko „rosy” może wystąpić również w przypadku długotrwałego, nieprzerwanego korzystania z funkcji spania w sofach z zamykanym pojemnikiem na pościel. Długotrwałe nakrycie i pozostawienie pościeli na meblach pokrytych skórą, eko-skórą może powodować tzw. „zaparowanie” i utrzymywanie się wilgoci, co niekorzystnie wpływa na trwałość pokrowca. Może pojawić się zjawisko łuszczenia w przypadku  eko-skóry oraz skór lakierowanych.

10.W zależności od rodzaju i grubości tkaniny obiciowej mogą powstawać uwarunkowane technicznie, wolne przestrzenie, tzw. szpary między częściami mebla. Przy zestawieniach elementów, które odbiegają od wariantów eksponowanych w salonach, mogą występować różnice w wyglądzie optycznym mebla.

11.Wyczuwalna różnica twardości siedzeń w elementach siedzeń z funkcją spania i bez funkcji może być różna, mimo tego, iż we wszystkich siedzeniach została zastosowana taka sama pianka – jest to zjawisko typowe, podyktowane względami technicznymi. W meblach tapicerowanych mogą wystąpić różnice twardości siedzisk spowodowane specyfiką konstrukcji produktu. Jest to zależne od rodzaju i wymiarów w obrębie zestawionych ze sobą elementów składowych mebla np. uwarunkowane konstrukcyjnie zestawienie siedzisk wypełnionych sprężyną falistą, sprężyną bonell, pasami elastycznymi, bądź listwami sprężynującymi.

12. Podczas użytkowania mebli z funkcją spania, pod spodem mebla może pojawić się metalowy pył, należy go usuwać odkurzając lub wycierając ściereczką.

13. W trakcie upałów, zaleca się unikanie bezpośredniego kontaktu nie okrytego ciała ludzkiego z pokryciem ze skóry, eko-skóry, ze względu na to, że indywidualne PH potu ludzkiego może niekorzystnie wpływać na trwałość i wybarwienie skóry, eko-skóry. Należy czasowo okryć mebel.

14.  Siadanie na zagłówkach, podgłówkach i podłokietnikach jest zabronione, gdyż elementy te służą jako podpory głowy lub ramion i nie są w stanie wytrzymać ciężaru człowieka.

15. Nie należy narażać mebla na mocne, punktowe napięcia, ponieważ może to spowodować rozejścia lub rozdarcia pokrowca.

16.Zmiany miękkości poduch, marszczenia i fałdowanie pokrowca wynikają z normalnego użytkowania i nie są to wady wyrobu. Przy tzw. tapicerce swobodnej pofałdowania są zamierzonym elementem kompozycji. Im większa powierzchnia siedzisk i oparć, tym większa tendencja do marszczenia i powstawania fałd. Wskazane jest wygładzanie powierzchni siedzeń i poduch oparciowych po dłuższym użytkowaniu.

 

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

1.Powierzchnię mebli należy odkurzać domowym odkurzaczem z miękką końcówką (szczotką).

2.Zabrudzenia innego pochodzenia niż kurz, np. substancje płynne usunąć delikatnie przy pomocy papierowego ręcznika a następnie przy pomocy wilgotnej szmatki kolistymi ruchami zmyć pozostałość zabrudzenia. Ze względu na ryzyko powstania zacieków należy przeprowadzić próbę w niewidocznym miejscu.

3.Meble tapicerowane pokryte tkaniną, skóry, eko-skórą należy odkurzać tak jak w pkt.1. Trwałe zabrudzenia można usunąć przy pomocy lekko zwilżonej czystą wodą miękkiej szmatki. W przypadku szczególnie trudnych zabrudzeń dopuszcza się zastosowanie jedynie niewielkiego dodatku szarego mydła. Opisane czynności muszą być wykonywane delikatnie, bez wywierania nacisku na czyszczoną powierzchnię. Stosowanie innych środków do czyszczenia i konserwacji obić tapicerskich ogólnodostępnych w handlu, wyłącznie na odpowiedzialność Kupującego! Nie należy stosować żadnych chemicznych środków czyszczących, emulsji woskujących i konserwujących, gdyż mogą uszkodzić lico eko-skóry i spowodować wypłukanie zewnętrznej warstwy uelastyczniającej a następnie jej łuszczenie i pękanie.

UWAGA

1. Kategorycznie zabrania się odkurzania mebli odkurzaczami o dużej mocy powyżej 60 W, które mogą powodować uszkodzenia, rozwarstwianie się tkaniny.

2.W przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności wyżej opisanych, tj. w szczególności niewłaściwego stosowania produktu bądź jego konserwacji zgłoszenie reklamacyjne zostanie odrzucone.

3. Do naprawy reklamacyjnej przyjmowane są wyłącznie czyste i odkurzone meble.

Zaznacza się, że warunki wskazane w niniejszym Dokumencie Gwarancyjnym w żadnym wypadku nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W wypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy niniejszym dokumentem a obowiązującymi normami prawa stosuje się odpowiednie przepisy.

Dokument niniejszy nie wyklucza w żadnym wypadku stosowania przepisów dotyczących rękojmi.